Recipharms finasiella mål

Recipharms mål är att vara en världsledande leverantör av CDMO-tjänster

De finansiella målen är:  

  • Nå en försäljning på minst 8 miljarder kronor 2020
  • Ha en EBITDA marginal på minst 16 procent
  • Ha en nettoskuld i relation till eget kapital på max 0,8
  • Utdelningen ska ha en jämn utveckling och uppgå till 30–50 procent av resultat efter skatt