Recipharms finasiella mål

Recipharms mål är att vara en världsledande leverantör av CDMO-tjänster

De finansiella målen är:  

  • Recipharms mål är en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om minst 11% med 2019 som basår. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.
  • Recipharms mål är att uppnå en årlig EBITA-marginal om minst 12%, mätt som resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar av immateriella tillgångar hänförliga till förvärv, justerat för engångsposter och ställt i relation till nettoomsättningen.
  • Recipharms mål är att lönsamheten ska vara minst 10%, mätt som relationen mellan EBITA och operativt kapital.