Kommuniké från konvertibelinnehavarmöte i Recipharm: samtycke till rättelse av fel i konvertibelvillkor har lämnats

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE ATT KÖPA ELLER UPPMANING ATT ERBJUDA ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Den 11 januari 2021 publicerade Recipharm AB (publ) (“Emittenten”) en kallelse till innehavarna av Emittentens seniora icke säkerställda konvertibler om 1 000 000 000 kronor vilka förfaller till betalning 2021, ISIN: XS1496895753 (”Konvertiblerna”), för att godkänna ett beslutsförslag i enlighet med ett s.k. Consent Solicitation Memorandum daterat den 11 januari 2021 (”Samtyckespromemorian”).

Utfall av konvertibelinnehavarmöte
Vid mötet, som ägde rum idag, uppnåddes erforderligt deltagande och det föreslagna extraordinära beslutet antogs.

Andel av nominellt konvertibelbelopp för vilket elektroniska instruktioner lämnades in

98,8 %
Andel röster för det extraordinära beslutet 100 %

Genom det extraordinära beslutet beslutade konvertibelinnehavarna att samtycka till ändringarna av villkoren och den s.k. Trust Deed i enlighet med Samtyckespromemorian, d.v.s. rättelsen av felskrivningen i konvertibelvillkoren. Följaktligen har Emittenten och andra relevanta parter i obligationsdokumentationen idag ingått den s.k. Supplemental Trust Deed för att göra dessa ändringar.

Betalning av avgift
I enlighet med vad som anges i Samtyckespromemorian kommer Emittenten att betala en avgift (fee) (motsvarande 5 000 kronor per nominellt konvertibelbelopp om 1 000 000 kronor som innehas av respektive konvertibelinnehavare) till varje berättigad konvertibelinnehavare senast två handelsdagar efter det att ett uppköpserbjudande förklarats ovillkorat så att en kontrollförändring över Recipharm sker. Acceptfristen i uppköpserbjudandet från EQT IX genom Roar BidCo AB, som offentliggjordes den 14 december 2020, löper ut den 12 februari 2021. Om förutsättningarna för utbetalning av feen uppfylls i samband med EQT-erbjudandet kommer Emittenten att meddela konvertibelinnehavarna detta så snart som möjligt efter att erbjudandet har förklarats ovillkorat.

Ytterligare information
Ytterligare information kan erhållas från:

Finansiella rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ)

Regeringsgatan 56

103 38 Stockholm

Sverige

Epost: Carnegie.ProjectRoarCB@carnegie.se

Telefon: +46 73 417 89 16

Att: Patric Carlsson

Stifel Nicolaus Europe Limited

150 Cheapside

London EC2V 6ET

Storbritannien

Epost: SNELProjectRoar@stifel.com

Telefon: +44 20 7663 3217

Att: Dhiren Suares

Tabulation Agent

The Bank of New York Mellon, London Branch

One Canada Square

London E14 5AL

Storbritannien

Epost: debtrestructuring@bnymellon.com

Telefon: +44 (0) 12 0268 9644

Att: debt restructuring

Emittenten

Recipharm AB (publ)

Box 603

101 32 Stockholm

Sverige

Epost: anna.krantz@recipharm.com

Att: Anna Krantz, Corporate Counsel

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders G. Carlberg, ordförande för den oberoende styrelsen i Recipharm
Telefon: 070-543 75 76

Detta är sådan information som Recipharm AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 11:20 den 3 februari 2021.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 9 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, farmaceutisk produktutveckling samt utveckling och tillverkning av medel för läkemedelsadministration. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor per år och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets webbplats www.recipharm.com.