Recipharm AB publicerar bokslutskommuniké 2018

Oktober – december 2018
 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 739 miljoner (1 403), en ökning med 24%
 • EBITDA1/ökade med 24% och uppgick till SEK 280 miljoner (226) motsvarande en EBITDA-marginal1/på 16,1% (16,1)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK -2 miljoner (-160)
 • Resultat efter skatt uppgick till SEK -41 miljoner (-183) motsvarande en resultatmarginal på -2,3 % (-13,0)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,59 kr (-2,96) före utspädning och -0,59 kr (-2,96) efter utspädning. Justerat för engångsposter uppgick resultat per aktie till 1,07 kr (0,83)
 • Recipharm tillkännagav att man överväger att avveckla verksamheten i Ashton-under-Lyne, Storbritannien
 • Förvärvet av CMO verksamheten för inhalationsprodukter i Storbritannien slutfördes
Januari – december 2018
 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 6 374 miljoner (5 332), en ökning med 20%
 • EBITDA ökade med 35% och uppgick till SEK 987 miljoner (730) motsvarande en EBITDA-marginal på 15,5% (13,7)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 405 miljoner (-9). Justerat för engångsposter uppgick EBIT till 425 millioner
 • Resultat efter skatt uppgick till SEK 160 miljoner (-160) motsvarande en resultatmarginal på 2,5% (-3,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,43 kr (-2,70) före utspädning och 2,43 kr (-2,70) efter utspädning. Justerat för engångsposter uppgick resultat per aktie till 2,73 kr (1,10)
 • Nettoskuld/Eget kapital uppgick till 0,7 (0,7)
 • Engångsposter påverkar rörelseresultatet (EBIT) och resultat före skatt negativt med SEK 20 Mkr
 • Föreslagen utdelning är SEK 1,25 (0) per aktie
NYCKELTAL  Okt – dec Jan - dec
SEKm 2018       2017        Ändring
i %
2018       2017       Ändring
i %
Nettoomsättning 1 739 1,403 24,0 6 374 5 332 19,5
EBITDA1/ 280 226 23,9 987 730 35,3
Rörelseresultat EBIT justerat1/ 127 80 58,8 425 231 83,9
Rörelseresultat EBIT1/ -2 -160 98,8 405 -9
EBITDA-marginal (%)1/ 16,1 16,1 15,5 13,7
Resultat per aktie (kr)1/ justerat 1,07 0,83 2,73 1,10
Resultat per aktie (kr)1/ -0,59 -2,96 2,43 -2,70
Avkastning på eget kapital, justerat (%)1/ 3,4 1,6
Avkastning på eget kapital (%)1/ 3,1 -3,2
Eget kapital per aktie, justerat1/ 80,6 75,7
Eget kapital per aktie1/ 78,7 71,9
Soliditet, justerat (%)1/ 42,1 43,4
Soliditet (%)1/ 42,0 41,5
Nettoskuld1/ 3 791 3 422
Nettoskuld/Eget kapital1/ 0,7 0,7
Nettoskuld/EBITDA1/ 3,8 4,7

1/ APM: Alternativt prestationsmått (Alternative Performance Measures)

Thomas Eldered, VD:

Starkt avslut på ett framgångsrikt år
I det fjärde kvartalet 2018 ökade nettoförsäljningen med 24 procent till SEK 1 739 miljoner, drivet av god organisk tillväxt, förvärv och positiva valutaeffekter. Den organiska tillväxten var 8,3 procent, främst drivet av Solids and Others. Samtidigt som vi fortsatte att öka försäljningen från vår nyligen expanderade kapaciteter, påverkades försäljningen negativt av tekniska problem och leveransförseningar i Frankrike och Storbritannien. Marknadsförutsättningarna var generellt fortsatt gynnsamma i alla våra rapporterande segment.

Vår försäljning och EBITDA var det högsta någonsin för fjärde kvartalet, även exklusive förvärv.

EBITDA ökade med 24 procent till SEK 280 miljoner medan EBITDA-marginalen var oförändrad 16,1 procent. Den ökade vinsten berodde främst på förvärv. Vi hade temporära negativa effekter från tekniska problem och leveransförseningar. Justerat resultat per aktie för kvartalet ökade med 29 procent till 1,07 kronor.

I linje med vår starka försäljningstillväxt och en säsongsmässig ökning av rörelsekapitalet minskade kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet med SEK 49 miljoner till SEK 25 miljoner.

Den 1 oktober slutförde Recipharm förvärvet av CMO verksamheten för inhalationsprodukter i Holmes Chapel, Storbritannien. Detta förvärv adderar ny teknik till vårt kunderbjudande och vi ser redan ett stort intresse från nuvarande och nya kunder. Integrationen har gått bättre än planerat och vi noterade en omsättning på SEK 170 miljoner redan i kvartalet. Vi drog fördel av väsentliga engångseffekter efter tillträdet, medan den underliggande verksamheten presterade enligt plan. Försäljningen och EBITDA-marginalen i kvartalet var bättre än den förväntade årstakten framöver.

Vi har nu fattat beslutet att avsluta verksamheten i vår anläggning Ashton-under-Lyne, Storbritannien. För relaterade engångskostnader på SEK 117 miljoner, varav SEK 54 miljoner ej kassaflödespåverkande. Försäljningen från denna enhet har gradvis minskat över flera år och anläggningen skulle kräva omfattande investeringar och underhåll för att bli konkurrenskraftig och för att kunna fortsätta tillhandahålla tjänster till våra kunder enligt våra standarder och policyer. Koncernens EBITDA påverkades väsentligt negativt av resultatet i denna enhet. Verksamheten kommer att redovisas i segmentet Verksamhet under avveckling från första kvartalet 2019.

Jag är nöjd med våra prestationer under 2018 och vi är väl positionerade för att exploatera ytterligare möjligheter. Skuldsättningsgraden är bra och kommer att fortsätta förbättras under 2019, i takt med ökad vinst och minskade investeringar. De tillfälliga effekter som vi såg under fjärde kvartalet kommer att försvinna under kommande kvartal och vi förväntar oss en stadig utveckling framöver. Nettoomsättningen ökade med 20 procent under 2018 och i nuvarande struktur förväntar vi att fortsätta visa god tillväxt mot att nå vårt försäljningsmål om SEK 8 miljarder kronor 2020. Med 15,5 procent var vi 2018 nära att nå vårt EBITDA-marginalmål på minst 16 procent och vi förväntar oss att uppfylla detta mål 2019.”

Hela bokslutskommunikén finns bifogad med länken i slutet av pressmeddelandet.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 21 februari kl. 10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Tobias Hägglöv presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor. 

För att delta i webbkonferensen, vänligen använd nedan länk:

https://webinars.on24.com/EMEA/RecipharmQ4_2018

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer under själva webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker det med att logga in via länken ovan.

Från Sverige: +46 8 566 426 51
Från Storbritannien: +44 333 300 08 04
Från USA: +1 631 913 14 22

Pinkod för deltagare:
33190739#

Kontaktinformation
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10
Tobias Hägglöv, CFO, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018 kl. 07:45.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.