Recipharm AB publicerar delårsrapport januari - juni 2018

April – juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 701 miljoner (1 401), en ökning med 21%
 • EBITDA ökade med 27% och uppgick till SEK 307 miljoner (242) motsvarande en EBITDA-marginal på 18,1% (17,3)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 262 miljoner (123)
 • Resultat efter skatt uppgick till SEK 165 miljoner (76) motsvarande en resultatmarginal på 9,7 % (5,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,59 kr (1,19) före utspädning och 2,59 kr
  (1,19) efter utspädning
 • Förvärv av de resterande 26 % minoritetsandel i Nitin Lifesciences Ltd
 • Nyemission av aktier tillför SEK 508 miljoner före emissionskostnader
 • Avyttring av rättigheterna till ThyroSafe® för en total köpesumma om EUR 9,5 miljoner
 • Avtal undertecknat om att förvärva ett inhalations CMO i Holmes Chapel, Storbritannien

Januari – juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 3 213 miljoner (2 729), en ökning med 18 %
 • EBITDA ökade med 39% och uppgick till SEK 557 miljoner (401) motsvarande en EBITDA-marginal på 17,3 % (14,7)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 382 miljoner (168)
 • Resultat efter skatt uppgick till SEK 210 miljoner (77) motsvarande en resultatmarginal på 6,5 % (2,8)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,30 kr (1,15) före utspädning och 3,30 kr (1,15) efter utspädning
 • Nettoskuld/Eget kapital uppgick till 0,6 (0,6)
NYCKELTAL  Apr – jun Jan - jun Jul 17 –
jun 18
Jan – dec
SEKm   2018    2017  Ändring
 i %
  2018   2017  Ändring
 i %
  2017
Nettoomsättning  1 701  1 401  +21  3 213  2 729  +18  5 817   5 332
EBITDA1/     307     242  +27     557     401  +39     885      730
Rörelseresultat EBIT1/     262     123  +114     382     168  +128     206        -9
EBITDA-marginal (%)1/    18,1    17,3    17,3    14,7     15,2     13,7
Resultat per aktie (kr)1/    2,59    1,19    3,30    1,15    -0,43    -2,70
Avkastning på eget kapital, justerat (%)1/      2,2     3,4       1,6
Eget kapital per aktie1/    80,8    75,2     71,9
Soliditet (%)1/    43,0    46,1     41,5
Nettoskuld1/  3 336  3 256   3 422
Nettoskuld/Eget kapital1/     0,6     0,6      0,7
Nettoskuld/EBITDA1/     3,8     4,2      4,7

1/ APM: Alternativt prestationsmått (Alternative Performance Measures)

Thomas Eldered, VD:

Vårt bästa kvartal någonsin

”I det andra kvartalet ökade den totala försäljningen med 21 procent jämfört med föregående år och vi fortsätter att se god tillväxt och förbättrade resultat. Ökad försäljning, i huvudsak från nyligen utökad kapacitet i Wasserburg, Tyskland och Kaysersberg, Frankrike, bidrog med mer än 3 procent av koncernens totala försäljningsökning. Våra indiska verksamheter rapporterade 37 procents ökning i lokal valuta, därmed bidrar de med nästan 4 procent av koncernens tillväxt. Allt som allt, med SEK 1,7 miljarder var försäljningen den högsta någonsin för ett kvartal. Tillväxten i kvarvarande verksamheter, exklusive valutaeffekter och förvärv, var för kvartalet mer än 17 procent. EBITDA ökade med 27 procent och var också den högsta någonsin för ett kvartal. EBITDA-marginalen ökade till 18,1 procent.

Inom segmentet Sterile Liquids har vi gradvis förbättrad försäljning från våra kapacitetsinvesteringar i frystorkning i Wasserburg och blow-fill-seal i Kaysersberg. Vinsttillväxten är långsammare än försäljningen under uppbyggnadsfasen. Vi har även gjort inledande leveranser från vår kapacitetsinvestering i frystorkningsanläggningen i Italien, ett kvartal före utsatt tidsplan.

Kvarvarande verksamheter inom Solids and Others genererade god tillväxt. Försäljning från det nya outsourcingkontraktet i Leganés, Spanien var enligt plan. Bra bidrag till tillväxten kom också från andra nya kontrakt, företrädesvis med stora läkemedelsbolag. Periodiseringseffekter och de nya kontrakten bidrog positivt till en EBITDA-marginal som var högre än plan. Medan tillväxten i Solids and Others märkbart bidrar till den totala vinsten så sänker den något lägre marginalen i detta segment den totala marginalen.

Försäljningen inom segmentet Development & Technology visade god tillväxt, i huvudsak till följd av ökad försäljning baserad på egen IP och produkträttigheter. Till följd av generisk konkurrens för en särskild kund har vi lägre royalty inkomster med tydlig lönsamhetspåverkan. Under kvartalet har vi börjat se positiva effekter på försäljningen och lönsamhet från den pågående omvandlingen av koncernens organisation för utvecklingstjänster, ett arbete som kommer fortsätta under hela året.

I juni avyttrades vissa produkträttigheter för kaliumjodidtabletter, som genererade en jämförelsestörande intäkt på SEK 97 miljoner, vilken inte är inkluderad i EBITDA. Recipharm kommer att fortsätta tillverka produkten. Till följd av osäker tredje-parts-finansiering har vi beslutat att göra en nedskrivning av vår investering i ett amerikanskt företag som utvecklar läkemedelsteknologi, om SEK 30 miljoner.

Förbättrad försäljning kräver ett högre rörelsekapital och det operativa kassaflödet försämrades med SEK 35 miljoner. Efter totalt SEK 580 miljoner i emissioner i juni var vår nettoskuldsättningsgrad 0,6, väl i linje med vår policy. I takt med att projekt slutförs kommer investeringarna att minska och tillsammans med ökad lönsamhet kommer skuldsättningsgraden att förbättras.

I juni undertecknades ett avtal med Sanofi att förvärva ett inhalations CMO i Holmes Chapel, Storbritannien. Förvärvet tillför ytterligare attraktiv teknologi till koncernen och kompletterar befintligt serviceerbjudande. Arbetet med att förbereda slutförandet av affären pågår, och förväntas ske under det fjärde kvartalet.  

Vi drar nytta av vår globala närvaro och vårt konkurrenskraftiga värdeerbjudande. Tack vare betydande investeringar tar vi ledarskap på valda marknader. Våra mål och strategier ligger fast. Vi kommer fortsätta att bygga starka, långvariga partnerskap med strategiskt viktiga kunder i kombination med att addera ytterligare teknologier och differentierande verksamheter baserade på våra kunders behov.”

Hela delårsrapporten finns bifogad med länken i slutet av pressmeddelandet.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 25 juli kl. 10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Karl G Lindström presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor. 

För att delta i webbkonferensen, vänligen använd nedan länk:
https://webinars.on24.com/EMEA/RecipharmQ2_2018 

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer under själva webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker det med att logga in via länken ovan.

Från Sverige: +46 8 566 426 51
Från Storbritannien: +44 333 300 08 04
Från USA: +1 631 913 14 22

Pinkod för deltagare:
96826302# 

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:

Thomas Eldered, VD, 08 602 52 10
Karl G Lindström, CFO, ir@recipharm.com, 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juli 2018 kl 07:45 CET. 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.