Recipharm AB publicerar delårsrapport januari-mars 2018

Januari – mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 513 miljoner (1 328), en ökning med 14%
  • EBITDA ökade med 57% och uppgick till SEK 250 miljoner (159) motsvarande en EBITDA-marginal på 16,5% (12,0)
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 120 miljoner (46)
  • Resultat efter skatt uppgick till SEK 45 miljoner (1) motsvarande en resultatmarginal på 3% (0)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,70 kr (-0,04) före utspädning och 0,70 kr (-0,04) efter utspädning
  • Nettoskuld/Eget kapital uppgick till 0,8 (0,6)
  • Förvärv av resterande 26% av Nitin Lifesciences Ltd
NYCKELTAL Jan – mar Apr 17 – mar 18 Jan - dec
SEKm 2018        2017        Ändring i % 2017   Ändring i %
Nettoomsättning 1 513 1 328 +14 5 516 5 332 +4
EBITDA1/ 250 159 +57 820 730 +12
Rörelseresultat EBIT1/ 120 46 +163 66 -9 E/T
EBITDA-marginal (%)1/ 16,5 12,0 15,0 13,7
Resultat per aktie (kr)1/ 0,70 -0,04 -1,84 -2,70
Avkastning på eget kapital, justerat (%)1/ 2,5 4,1 1,6
Eget kapital per aktie1/ 73,7  76,6 71,9
Soliditet (%)1/ 40,0 46,9 41,5
Nettoskuld1/ 3 871 3 138 3 422
Nettoskuld/Eget kapital1/ 0,8 0,6 0,7
Nettoskuld/EBITDA1/ 4,7 4,1 4,7

1/ APM: Alternativt prestationsmått (Alternative Performance Measures)

Thomas Eldered, VD:

Stark inledning

”Vi fortsätter att se god tillväxt och stabila resultat i våra tillverknings- och utvecklingsverksamheter samtidigt som vi nu börjar leverera från våra stora expansionsinvesteringar.

Nettoomsättningen för kvartalet var den högsta någonsin och första gången över SEK 1,5 miljarder. Tillväxten i kvarvarande verksamheter, exklusive valutaeffekter och förvärv var omkring 10 procent. Samtliga segment rapporterar organisk tillväxt och förbättrad EBITDA-marginal. EBITDA var den högsta någonsin för ett kvartal och SEK 90 miljoner högre än något annat första kvartal. EBITDA-marginalen för koncernen ökade till 16,5 procent.

Inom segmentet Sterile Liquids har vi fortsatt projektrelaterade uppstartskostnader men vi började också leverera från vår expansions-investering i frystorkningsanläggningen i Wasserburg, Tyskland och, före utsatt tidsplan, från blow-fill-seal anläggningen i Kaysersberg, Frankrike. Påverkan på kvartalet var dock fortfarande liten. Vi hade fortsatt bristande tillgång på vissa råvaror men i lägre utsträckning än tidigare perioder.

Kvarvarande verksamheter inom Solids and Others segmentet genererade god tillväxt. Försäljning baserat på det nya outsourcingkontraktet i Leganés, Spanien inleddes i slutet av januari. Bra bidrag till tillväxten kom också från andra nya kontrakt, företrädesvis med stora läkemedelsföretag. Tillfälliga gynnsamma periodiseringseffekter tillsammans med de nya kontrakten bidrog positivt till en förbättrad EBITDA-marginal på 15 procent.

Försäljningen inom segmentet Development & Technology visade god tillväxt, i huvudsak till följd av ökad försäljning baserad på egen IP och produkträttigheter. Under kvartalet inleddes ett arbete med att omorganisera och effektivisera koncernens organisation för utvecklingstjänster, ett arbete som kommer fortsätta under efterföljande kvartal.

Nya kontrakt och förbättrad försäljning resulterade i ett högre rörelsekapital men det operativa kassaflödet förbättrades trots detta med SEK 72 miljoner. Vår nettoskuldsättningsgrad ökade till 0,8, fortfarande i linje med vår policy. I takt med att projekt slutförs kommer investeringar att minska och tillsammans med ökad lönsamhet kommer detta nyckeltal gradvis förbättras.

Våra marknader är fortsatt utmanande, men jag är övertygad om att vi kommer att kunna dra nytta av vår globala närvaro och vårt konkurrenskraftiga kunderbjudande. Tack vare betydande investeringar tar vi ledande positioner inom valda områden och vi kommer att utvärdera möjligheter att addera ytterligare teknologier och differentierande verksamheter till våra kunderbjudanden. Det finns stora möjligheter i vår globala struktur och vi är fast beslutna att dra nytta av dessa.”

Hela delårsrapporten finns bifogad med länken i slutet av pressmeddelandet.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 27 april kl 10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Henrik Stenqvist presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

För att delta i webbkonferensen, vänligen använd nedan länk:

https://webinars.on24.com/EMEA/RecipharmQ1_2018 

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer eller genom att skriva din fråga i frågefältet under själva webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker det med att logga in via länken ovan.

Från Sverige: +46 8 566 426 51
Från Danmark: +45 354 455 77
Från Norge: +47 235 00 243
Från Storbritannien: +44 333 300 08 04
Från Tyskland: +49 691 380 34 30
Från Schweiz: +41 225 809 034
Från Frankrike: + 33 170 750 711
Från Portugal: +351 210 609 105
Från Indien: +91 226 187 51 27
Från Italien: +39 023 601 38 21
Från Israel: +972 372 076 79
Från USA: +1 631 913 14 22

Pinkod för deltagare:
53457518# 

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:

Thomas Eldered, VD, 08 602 52 00
Henrik Stenqvist, CFO, ir@recipharm.com, 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2018 kl 07:45 CET. 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.